กิจกรรม

เด็กวัดช่วยทำ

เรียนรู้ สร้างสรรค์ ฝึกฝน พัฒนาตน พัฒนาสังคม

 

เด็กวัดช่วยทำ

เรียนรู้ สร้างสรรค์ ฝึกฝน
พัฒนาตน พัฒนาสังคม
มาฝึกตนด้วยการช่วยวัดจัดกิจกรรม ทำสิ่งดีๆ โดยมีหลวงพี่และลุงป้าน้าอาเป็นผู้ฝึกหัด
สมัครเข้าร่วมโครงการ และเลือกกิจกรรมที่โดนใจ เพื่อร่วมเป็นทีมเด็กวัด
กิจกรรมแต่ละประเภท ใช้เวลาประมาณ ๔ - ๕ คาบ (วันละคาบ)
ทุกวันเสาร์ อาทิตย์ และวันสำคัญทางพุทธศาสนา ตลอดเดือนพฤษภาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕
 
กิจกรรมที่กำลังเปิดรับสมัคร
รับสมัคร เด็กวัด อายุ ๖ - ๒๐ ปี (ประถมศึกษา - มัธยมศึกษา/ปวช.)
และเชิญชวนผู้ปกครองร่วมเรียนรู้/สังเกตการณ์ พร้อมบุตรหลาน
(ขึ้นกับกระบวนกร แต่ละกิจกรรมพิจารณาตามความเหมาะสม)

กิจกรรม เดือนพฤศจิกายน
กิจกรรมต่อเนื่อง (ต้องสมัครให้ครบทุกครั้ง)

กระถางกระเบื้องโมเสก
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐  น.
[คลิกดูตัวอย่างกิจกรรม]
  - ครั้งที่ ๕ วันที่ ๑๒ พ.ย.                 [ผู้สมัครเต็มจำนวน]
  - ครั้งที่ ๖ วันที่ ๑๓ พ.ย.                 [ผู้สมัครเต็มจำนวน]

กิจกรรมรายครั้ง (สมัครเฉพาะครั้งที่สะดวก)
๕ พ.ย.      ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. (ย้ายวันจัดเป็น ๒๖ พ.ย.)
ทอผ้าสมาธิ (ครั้งที่ ๕)
[คลิกดูตัวอย่างกิจกรรม]
[ผู้สมัครเต็มจำนวน]
๕ พ.ย.      ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
ผืนผ้าพลาสติก (ครั้งที่ ๕)
รับสมัครเด็กวัด อายุ ๑๓ - ๒๐ ปี (มัธยมศึกษา ๑-๖/ปวช.)
[คลิกดูตัวอย่างกิจกรรม]
[ยกเลิกการจัดกิจกรรม]
๖ พ.ย.      ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
Ecobricks (ครั้งที่ ๕)
[คลิกดูตัวอย่างกิจกรรม]
[กดเพื่อสมัคร]
๑๒ พ.ย.     ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
ปรุงดิน ปรุงปุ๋ย (ครั้งที่ ๖)
[คลิกดูตัวอย่างกิจกรรม]
[กดเพื่อสมัคร]
๑๙ พ.ย.     ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.
ลายเส้นภาวนา (ครั้งที่ ๕)
[คลิกดูตัวอย่างกิจกรรม]
[กดเพื่อสมัคร]
๒๖ พ.ย.     ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. (ย้ายมาจากวันที่ ๕ พ.ย.)
ทอผ้าสมาธิ (ครั้งที่ ๖)
[คลิกดูตัวอย่างกิจกรรม]
[ผู้สมัครเต็มจำนวน]
กิจกรรม เดือนธันวาคม
กิจกรรมรายครั้ง (สมัครเฉพาะครั้งที่สะดวก)
๓ ธ.ค.      ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
ผืนผ้าพลาสติก (ครั้งที่ ๖)
รับสมัครเด็กวัด อายุ ๑๓ - ๒๐ ปี (มัธยมศึกษา ๑-๖/ปวช.)
[คลิกดูตัวอย่างกิจกรรม]
[ยกเลิกการจัดกิจกรรม]
๔ ธ.ค.      ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
Ecobricks (ครั้งที่ ๖)
[คลิกดูตัวอย่างกิจกรรม]
[กดเพื่อสมัคร]
๑๐ ธ.ค.     ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
ปรุงดิน ปรุงปุ๋ย (ครั้งที่ ๗)
[คลิกดูตัวอย่างกิจกรรม]
[กดเพื่อสมัคร]
๑๗ ธ.ค.     ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.
ลายเส้นภาวนา (ครั้งที่ ๖)
[คลิกดูตัวอย่างกิจกรรม]
[กดเพื่อสมัคร]
๓๑ ธ.ค.     ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
กิจกรรมวันสำคัญ
วันสิ้นปี
[ยังไม่เปิดรับสมัคร]
 

ยังมีกิจกรรมในเดือนต่อๆ ไป
(ติดตาม และสมัครได้ทุกต้นเดือน)หมายเหตุ
- ผู้ประสงค์เข้าร่วมที่วัดจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากโควิด-19
เช่น การเว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัย
พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนอย่างน้อย ๒ เข็ม โดยต้องปรากฏชื่อตรงกันด้วย
- ขออนุญาตบันทึกภาพและเสียงในการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 
เพื่อการพัฒนาและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวัดต่อไป

 
s
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง