กิจกรรม

การบรรยายธรรม

สาธุชนผู้สนใจสามารถรับฟังการกล่าวอนุโมทนากถาก่อนฉันภัตตาหารเช้าและเพลได้ที่หอฉันเป็นประจำทุกวัน เวลาประมาณ ๐๗.๓๐ น. และ ๑๐.๔๕ น.  (อาจมีการปรับเปลี่ยนในช่วงสถานการณ์โรคระบาด กรุณาติดตามประกาศล่าสุดทางเฟซบุ๊ก วัดญาณเวศกวัน)
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง