กิจกรรม

มาฆบูชา ๒๕๖๗

กำหนดการวันมาฆบูชา
วันเสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๐๖.๓๐ น. รับอรุณบุญกิริยา
- พุทธบริษัทพร้อมกันที่อุโบสถวัดญาณเวศกวัน
- พระสงฆ์ ๒๐ รูป รับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง รอบอุโบสถ-ถนนลาดยาง
- พระสงฆ์รับบิณฑบาตข้าวสวยอาหารสด ลานหน้าญาณเวศก์ธรรมศาลา

๐๗.๐๐ น. ทานพิธีปุณณมีบูชา
- สมาทานศีล ถวายสังฆทาน
- สดับสัมโมทนียกถา
- กรวดน้ำ รับพร

๑๗.๐๐ น. บุพภาคแห่งพิธี
- พุทธบริษัทพร้อมกันที่อุโบสถวัดญาณเวศกวัน
- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- อาราธนาศีล รับศีล
- ตัวแทนสงฆ์แสดงธรรมกถา

๑๘.๐๐ น. พิธีเวียนเทียน
- เจ้าหน้าที่ ถวายดอกไม้ธูปเทียนแก่พระสงฆ์
- ประธานสงฆ์นำกล่าวคำบูชาเครื่องสักการะ
- พระสงฆ์ตั้งแถว เดินนำเวียนเทียนรอบอุโบสถ
เสร็จแล้วเป็นจบพิธี
s
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง