กิจกรรม

มาฆบูชาออนไลน์ ๒๕๖๔ - ช่วงเช้า

มาฆบูชาออนไลน์ ๒๕๖๔ - ช่วงเช้า

๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.
Workshop จิตตานามัย สู่จิตภาวนา : สุขภาวะองค์รวม วิถีพุทธ วิถีไทย โดย คณะพระภิกษุวัดญาณเวศกวัน และแพทย์แผนไทยประยุกต์ ศิริราชพยาบาล

ร่วมกิจกรรมได้ทางห้องประชุม Zoom ที่ : https://siriraj-mahidol-ac-th.zoom.us/j/98230626489

๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
การเสวนาเรื่อง บ ว ร :
บ้าน วัด โรงเรียน และโรงพยาบาล
แนวทางการสร้างสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธในสังคมไทย

ติดตามรับชมได้ทาง :

๑. Facebook วัดญาณเวศกวัน
(https://www.facebook.com/WatNyanaves.official)


๒. Youtube วัดญาณเวศกวัน
(https://www.youtube.com/channel/UCiwwv2JY5atSYS1ICGlidkw)

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง