กิจกรรม

ทำบุญวันสงกรานต์ ปี ๒๕๖๗

วันเสาร์ที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

กำหนดการทำบุญวันสงกรานต์ ปี ๒๕๖๗
ณ วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม
วันเสาร์ที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗
       

 
๐๖.๐๐ น.     ทำบุญตักบาตรในบริเวณวัด
                  - พุทธบริษัทพร้อมกันที่อุโบสถวัดญาณเวศกวัน
                  - พระสงฆ์รับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง รอบอุโบสถ-ถนนลาดยาง
                  - พระสงฆ์รับบิณฑบาตข้าวสวยอาหารสด ลานหน้าญาณเวศก์ธรรมศาลา
 
๐๗.๓๐ น.    ถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์
 
๐๙.๓๐ น.    ญาติมิตรผู้มาร่วมงาน พร้อมกันที่อุโบสถ
                  - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
                   - บังสุกุลรวมญาติ
                   - ถวายไทยธรรม
                   - พระสงฆ์แสดงธรรม และอนุโมทนา
                   - กรวดน้ำรับพร แล้วรับน้ำพระพุทธมนต์
 
๑๐.๔๐ น.     สรงน้ำพระพุทธรูป ณ อุโบสถชั้นล่าง
๑๑.๐๐ น.     ถวายภัตตาหารเพล
๑๒.๐๐ น.     รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ น.     ก่อเจดีย์ทราย
๑๓.๓๐ น.     สรงน้ำพระในสวนป่า

s
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง