กิจกรรม

น้ำชาภาวนา

ทุกวัน อา. ที่วัด

น้ำชาภาวนา

มีสติ สนทนา พัฒนาชีวิต
ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

ณ หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์ชั้น ๓ วัดญาณเวศกวัน
ดำเนินกิจกรรมโดย พระวรท ธมฺมธโร
 

รูปแบบกิจกรรม

- ฝึกสติรับรู้อยู่กับความเป็นจริงในขณะดื่มน้ำชา
- รู้เท่าทันความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้น
- พระถามชวนผู้เข้าร่วมแบ่งปันเพื่อความเข้าใจในชีวิตและรู้จักตนเองมากขึ้น

เปิดลงทะเบียนทุกวันเสาร์ก่อนวันเริ่มกิจกรรม
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

วันอาทิตย์ที่      ๕ มี.ค.  [คลิกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม]
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มี.ค.  [คลิกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม]
วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มี.ค.  [คลิกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม]
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มี.ค.  [คลิกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม]
 

หมายเหตุ

- กรุณามาก่อนเวลาเริ่มกิจกรรม
- ผู้ประสงค์เข้าร่วมที่วัดจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากโควิด-19
เช่น การเว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัย
s
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง