กิจกรรม

วิสาขบูชา ออนไลน์ ๒๕๖๕

วิสาขบูชา ออนไลน์ ๒๕๖๕

๐๕.๐๐ - ๐๖.๓๐  สาธยายธรรม นำภาวนา 
โดยพระมงคลธีรคุณ
ทาง Clubhouse
๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ ธรรมออนทัวร์ ตอน ตามรอย..พระจันทร์..ลังกา
โดยพระครูเมธังกร และคณะ
ทาง Zoom meeting
๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ ธรรมบรรยายวันวิสาขบูชา
โดยพระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์
ทาง Youtube Facebook
๑๘.๐๐ - ๑๘.๓๐ เวียนเทียน ออนไลน์
โดยคณะสงฆ์วัดญาณเวศกวัน
ทาง YoutubeFacebook
๑๙.๓๐ - ๒๐.๓๐ ยืน นั่ง ฟัง เดิน เจริญสติ
โดยพระครูเมธังกร
ทาง Zoom meeting
ได้รับความอนุเคราะห์ห้องประชุมซูมจากหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
s
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง