ธรรมบรรยาย

หมวด การศึกษา

การศึกษาพุทธปัญญา ชุดที่ ๒ ปัญญา องค์หลักของการศึกษา

จำนวน: ๗ ตอน
เวลารวม: ๖:๐๒:๐๕ ชั่วโมง

  ชื่อเรื่อง ความยาว
๑. ๐:๔๕:๔๘
๒. ๐:๕๙:๓๔
๓. ๑:๓๙:๒๘
๔. ๐:๔๒:๑๑
๕. ๑:๑๐:๔๐
๖. ๐:๔๓:๑๐
๗. ๐:๓๙:๑๖
รวมทั้งหมด ๗ ตอน
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง