ธรรมบรรยาย

หมวด ธรรมะในชีวิตประจำวัน

การศึกษาพุทธปัญญา ชุดที่ ๕ การศึกษา ต้องนำพาสังคมไอที

จำนวน: ๘ ตอน
เวลารวม: ๖:๐๒:๐๕ ชั่วโมง

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง