ธรรมบรรยาย

หมวด ปี ๒๕๔๔-ปัจจุบัน

ธรรมบรรยาย ๒๕๖๓

จำนวน: ๑๐ ตอน
เวลารวม: ๗:๐๒:๐๕ ชั่วโมง

  ชื่อเรื่อง ความยาว
๑. ๐๐:๔๒:๑๕
๒. ๐๐:๔๓:๒๕
๓. ๐๐:๓๙:๕๙
๔. ๐๐:๓๙:๔๘
๕. ๐๐:๔๘:๒๒
๖. ๐๐:๓๘:๒๗
๗. ๐๐:๔๘:๓๖
๘. ๐๐:๓๘:๔๓
๙. ๐๐:๓๖:๒๓
๑๐. ๐๑:๐๔:๑๕
รวมทั้งหมด ๑๐ ตอน
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง