ธรรมบรรยาย

หมวด ปี ๒๕๔๔-ปัจจุบัน

ธรรมบรรยาย ปี ๒๕๖๕

จำนวน: ๒ ตอน
เวลารวม: ๒:๐๒:๐๕ ชั่วโมง

  ชื่อเรื่อง ความยาว
๑. ๐:๒๘:๐๐
๒. ๐๒:๑๓:๓๙
รวมทั้งหมด ๒ ตอน
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง