ธรรมบรรยาย

หมวด ความเชื่อของคนไทย

กระแสจตุคามฯ ไหลท่วมมาแล้วก็แห้งไป แต่สังคมอยู่ได้ ด้วยกระแสธรรม

จำนวน: ๙ ตอน
เวลารวม: ๗:๐๒:๐๕ ชั่วโมง

  ชื่อเรื่อง ความยาว
๑. ๐:๕๓:๔๔
๒. ๐:๔๘:๔๘
๓. ๑:๐๐:๕๗
๔. ๐:๓๗:๒๘
๕. ๑:๐๒:๔๓
๖. ๐:๔๗:๑๕
๗. ๐:๕๕:๐๐
๘. ๐:๔๘:๒๗
๙. ๐:๔๖:๒๘
รวมทั้งหมด ๙ ตอน
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง