ธรรมบรรยาย

หมวด หลักธรรมและการปฏิบัติ

ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม

จำนวน: ๖๐ ตอน
เวลารวม: ๕๕:๐๒:๐๕ ชั่วโมง

  ชื่อเรื่อง ความยาว
๑. ๐:๕๓:๐๘
๒. ๐:๓๖:๐๑
๓. ๐:๑๓:๓๙
๔. ๐:๓๐:๕๔
๕. ๑:๑๒:๓๑
๖. ๑:๑๘:๔๗
๗. ๑:๐๑:๐๖
๘. ๐:๔๑:๐๗
๙. ๐:๒๙:๐๔
๑๐. ๑:๑๕:๒๔
๑๑. ๑:๐๒:๒๓
๑๒. ๑:๓๗:๓๖
๑๓. ๑:๓๓:๓๓
๑๔. ๑:๓๖:๐๒
๑๕. ๐:๒๘:๑๙
๑๖. ๐:๓๑:๒๑
๑๗. ๐:๓๐:๑๓
๑๘. ๑:๐๗:๓๓
๑๙. ๑:๓๒:๓๘
๒๐. ๐:๔๖:๑๕
๒๑. ๐:๓๓:๒๒
๒๒. ๑:๑๕:๔๒
๒๓. ๐:๕๑:๐๔
๒๔. ๑:๑๓:๑๓
๒๕. ๑:๑๒:๐๙
๒๖. ๑:๐๕:๕๐
๒๗. ๑:๒๗:๐๒
๒๘. ๐:๔๘:๓๑
๒๙. ๐:๓๑:๒๙
๓๐. ๐:๕๙:๐๒
๓๑. ๐:๔๕:๕๙
๓๒. ๐:๓๘:๒๗
๓๓. ๐:๒๔:๓๔
๓๔. ๐:๕๐:๒๔
๓๕. ๑:๐๓:๒๖
๓๖. ๑:๑๑:๐๒
๓๗. ๐:๒๗:๑๗
๓๘. ๑:๐๘:๔๐
๓๙. ๐:๔๔:๓๐
๔๐. ๐:๔๖:๒๐
๔๑. ๑:๓๖:๐๗
๔๒. ๐:๕๘:๕๓
๔๓. ๐:๓๒:๑๔
๔๔. ๑:๐๓:๓๔
๔๕. ๑:๐๗:๑๘
๔๖. ๐:๕๑:๓๘
๔๗. ๑:๓๙:๕๐
๔๘. ๐:๔๖:๑๑
๔๙. ๐:๕๙:๕๖
๕๐. ๐:๕๑:๕๙
๕๑. ๐:๕๘:๓๕
๕๒. ๐:๕๘:๐๘
๕๓. ๐:๕๕:๑๘
๕๔. ๐:๕๒:๕๐
๕๕. ๐:๒๙:๔๗
๕๖. ๐:๔๙:๔๖
๕๗. ๐:๔๖:๒๒
๕๘. ๐:๕๒:๕๙
๕๙. ๐:๓๘:๔๕
๖๐. ๐:๔๕:๑๙
รวมทั้งหมด ๖๐ ตอน
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง