ช่วยให้ตายเร็ว หรือช่วยให้ตายดี

...เพียงแค่ว่าคนที่จะตาย มีจิตใจเหนี่ยวอยู่กับบุญกุศลความดี ก็นับว่าดีแล้ว แต่ถ้าเป็นจิตใจที่มีความรู้เท่าทันจิตใจนั้นก็จะมีความสว่าง ไม่เกาะเกี่ยว ไม่มีความยึดติด เป็นจิตใจที่โปร่งโล่งเป็นอิสระแท้จริงชั้นนี้แหละถือว่าดีที่สุด...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ เจ้าหน้าที่ สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๑
ข้อมูลพัฒนาการ"ช่วยให้ตายเร็วหรือช่วยให้ตายดี" เดิมชื่อเรื่องว่า "พินัยกรรมชีวิต มีผลต่อศาสนา"
พิมพ์ครั้งแรกกุมภาพันธ์ ๒๕๔๒
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๔๙ มิถุนายน ๒๕๖๖
ISBN974-86627-9-9
เลขหมู่BQ5630.D4
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง