ชีวประวัติ พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต): ปราชญ์พระพุทธศาสนาแห่งยุครัตนโกสินทร์

ภาษาไทย
ประเภทผู้อื่นเขียนถึง
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๔๗
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ ๒๕๔๗
ISBN974-7892-24-3
เลขหมู่BQ978.P7 ช 579
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง