ไตรลักษณ์: อนิจจตา ทุกขตา อนัตตตา

...แท้จริงแล้วสิ่งทั้งหลายมีอยู่ในรูปของกระแส ส่วนประกอบแต่ละอย่างๆ ล้วนประกอบขึ้นจากส่วนประกอบอื่นๆ ย่อยลงไป แต่ละอย่างไม่มีตัวตนของมันเองเป็นอิสระ ล้วนเกิดดับต่อกันไปเรื่อย ไม่เที่ยง ไม่คงที่ กระแสนี้ไหลเวียนหรือดำเนินต่อไป อย่างที่ดูคล้ายกับรักษารูปแนวและลักษณะทั่วไปไว้ได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป ก็เพราะส่วนประกอบทั้งหลาย มีความสัมพันธ์เนื่องอาศัยซึ่งกันและกัน เป็นเหตุปัจจัยสืบต่อแก่กันอย่างหนึ่ง และเพราะส่วนประกอบเหล่านั้นแต่ละอย่างล้วนไม่มีตัวตนของมันเอง และไม่เที่ยงแท้คงที่อย่างหนึ่ง...

ข้อมูลพัฒนาการ
  • "ไตรลักษณ์ : อนิจจตา ทุกขตา อนัตตตา" ได้คัดลอกบางส่วนของหนังสือ "พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ" บทที่ ๓ ตอนที่ ๒ ว่าด้วยเรื่อง "ไตรลักษณ์" พิมพ์เป็นครั้งแรกในวาระวันคล้ายวันเกิดครบ ๖ รอบ คุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ ในเดือนตุลาคม ๒๕๒๙
พิมพ์ครั้งแรกตุลาคม ๒๕๒๙
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
ISBN974-7892-10-3
เลขหมู่BQ4260

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 4 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง