บทบาทนักศึกษาในการส่งเสริมพุทธศาสนา

...บุคคลที่ทำหน้าที่เสริมสร้างค่านิยมพุทธศาสนา จะต้องเป็นคนที่มีค่านิยมในทางพุทธศาสนาเสียก่อน ก่อนที่จะไปเสริมสร้างค่านิยมพุทธศาสนาให้แก่ผู้อื่น ก่อนที่จะมีค่านิยมในพุทธศาสนา ก็ต้องเข้าใจว่าอะไรเล่าคือ ค่านิยมในทางพุทธศาสนา ถ้าสิ่งเหล่านี้เรายังไม่ชัดเจนแล้ว ก็รู้สึกว่าจะเจริญก้าวหน้าไปยาก ...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมเทศนา แก่ ผู้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการศาสนา ของชมรมพุทธศาสนา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน เมื่อ ๒ สิงหาคม ๒๕๒๒
ข้อมูลพัฒนาการ
  • เดิมชื่อว่า "บทบาทของนักศึกษา ในการส่งเสริมค่านิยมพุทธ"
  • การพิมพ์ครั้งแรก (กันยายน-ตุลาคม ๒๕๒๕) ใน "จุลสารวิถึ" ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๔-๕ ของชุมนุมศึกษาพุทธศาสตร์และประเพณี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ในชื่อเดิม
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๒ (กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗) พิมพ์รวมเล่มกับเรื่องอื่นๆ ในหนังสือ "ค่านิยมแบบพุทธ" ในชื่อเดิม จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์เทียนวรรณ
  • การพิมพ์ครั้งแรก (๒๕๔๐) แยกพิมพ์เป็นเล่มเดี่ยว ในชื่อใหม่ว่า "บทบาทนักศึกษาในการส่งเสริมพุทธศาสนา" จัดพิมพ์โดย ธรรมสภา (หน้าปกพิมพ์ชื่อผิดเป็น "บทบาทนักศึกษาในการศึกษาพุทธศาสนา)
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๒ (๒๕๔๖) แยกพิมพ์เป็นเล่มเดี่ยว ในชื่อใหม่ว่า "บทบาทนักศึกษา ในการส่งเสริมพุทธศาสนา" จัดพิมพ์โดย ธรรมสภา (หน้าปกพิมพ์ชื่อถูกต้อง)
พิมพ์ครั้งแรกกันยายน ๒๕๒๕
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒ ๒๕๔๖
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BQ4190
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง