ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพระพุทธศาสนาในรอบ ๒ ทศวรรษ

อยู่ในหนังสือชื่อพระพุทธศาสนา ศาสนาประจำชาติไทย
ข้อมูลพัฒนาการบทสัมภาษณ์โดย พระมหาอินศร จินฺตาปญฺโญ พธ.บ. ลงพิมพ์ในนิตยสารรายดือน "พุทธจักร" ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีที่ ๓๖ ฉบับที่ ๔ เมษายน ๒๕๒๕
พิมพ์ครั้งแรก๔ เมษายน ๒๕๒๕
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒ ๒๕๒๗
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง