พระไตรปิฎกและอรรถกถาฉบับคอมพิวเตอร์

ภาษา
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๓๕
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๕
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BQ1172 ม246พ
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง