พระธรรมปิฎกกับรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ

...การสร้างสันติภาพโดยผ่านสื่อต่างๆ ด้วยวิธีทางการศึกษา แม้ว่าจะเห็นผลช้า ไม่เหมือนกับการสร้างสันติภาพด้วยการยุติสงคราม แต่ผลที่จะได้รับจะถาวรมั่นคง เพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจจากการวิเคราะห์ด้วยปัญญาอย่างมีเหตุผล พระธรรมปิฎก ได้อุทิศตนเพื่องานดังกล่าวอย่างจริงจัง แนวคิดและผลงานนิพนธ์ของท่านมีอิทธิพลต่อบุคคลชั้นนำของประเทศในทุกวงการ ทั้งนักธุรกิจ นักการศึกษา นักการเมือง ครู นักเรียนทุกระดับ ภิกษุ รวมทั้งชาวต่างประเทศในหลากหลายอาชีพจากทุกทวีป...

...Such an approach to peace education, while show to show results and not as a spectacular as a truce between warring nations, nevertheless has results that are much more stable and enduring, because they arise as a result of intelligent reflection within each individual.  Venerable Prayudh's writings and thoughts have bad and influence on the leading members of the community in many fields businessmen, statesmen, doctors, scientists, teachers, students on all levels, and monks both in Thailand and internationally....

ภาษาไทย-อังกฤษ
ประเภทผู้อื่นเขียนถึง
ข้อมูลพัฒนาการ"พระธรรมปิฎกกับรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ" กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ จัดพิมพ์ขึ้นเมื่อ ธันวาคม ๒๕๓๗ โดยมีวัตถประสงค์ ๒ ประการ คือ ประการแรกเป็นการเชิดชูเกียรติ และแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสที่ ยูเนสโกถวายรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ แด่ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ประการที่สอง คือ เพื่อให้ประโยชน์และเป็นแนวทางการดำเนินงาน แก่บุคคลและหน่วงานที่จะเสนอชื่อผู้เหมาะสมเข้ารัีบรางวัลในปีต่อๆ ไป
พิมพ์ครั้งแรกธันวาคม ๒๕๓๗
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๗
ISBN974-559-174-2
เลขหมู่BQ978.P7 ก169พ
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง