พระพุทธศาสนากับการบริจาคอวัยวะ

เมื่อเราตายไป ร่างกายอวัยวะทั้งหมดนี้ ก็ทิ้งไปเลิกใช้แล้วกลายเป็นอดีต ไม่ใช่ของเราอีกต่อไป ไม่ต้องมัวอาลัยอาวรณ์อีกเกิดชาติหน้าต้องไปสร้างกันใหม่ เรื่องสำคัญที่ควรต้องทำก็คือเตรียมความสามารถเอาไว้ เพื่อจะได้ปรุงแต่งสร้างเรือนร่างใหม่ให้สมบูรณ์ สวยงามสดใส ทุกที่เราจะต้องเตรียมไปใช้ในการสร้างเรือนร่างชีวิตใหม่ที่ดีงาม ก็คือบุญกุศล

ภาษาไทย
ที่มาจาก การสนทนาธรรม แก่ นายแพทย์วิศิษฎ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการ ศูนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๒
พิมพ์ครั้งแรกมกราคม ๒๕๔๔
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BJ1289
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง