พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ

...ปัจจุบัน หลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่จำเป็นได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นในการต่อสู้ระหว่างวงจรธุรกิจและวงจรผู้บริโภค นี่คือความจำเป็นที่เราต้องพัฒนาคน เมื่อเราพัฒนาคน เขาก็จะไม่เพิ่มขยายความต้องการในสิ่งที่ไม่จำเป็น หรือไม่เปลี่ยนความต้องการ  เป็นความจำเป็น บางทีเขาอาจทำให้ความต้องการน้อยลง เราต้องต่อสู้ในเรื่องนี้ด้วย เพราะว่ามันคือโลกแห่งการแข่งขัน ถ้าเราไม่สามารถสอนคนได้ในเรื่องนี้ มันก็ยากและอาจไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาได้...

ภาษาไทย
ที่มาจาก การสนทนาธรรม แก่ มร. ลอเรนส์ แวน เดน มิวเซนเบิร์ก นักหนังสือพิมพ์และนักเขียน ชาวเดนมาร์ก ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๗
แปลจาก พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ: การใช้พุทธธรรมในการทำธุรกิจ (Buddhism and the Business World: The Buddhist way to deal with business)
พนิตา อังจันทรเพ็ญ
พิมพ์ครั้งแรกกรกฎาคม ๒๕๔๘
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
ISBN978-616-519-016-9
เลขหมู่BQ4570.B86 พ354

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง