พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ (ชุดธรมะประยุกต์สำหรับคนทำงาน ลำดับที่ ๙)

ภาษาไทย
คำโปรย
...ปัจจุบัน หลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่จำเป็นได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นในการต่อสู้ระหว่างวงจรธุรกิจและวงจรผู้บริโภค นี่คือความจำเป็นที่เราต้องพัฒนาคน เมื่อเราพัฒนาคน เขาก็จะไม่เพิ่มขยายความต้องการในสิ่งที่ไม่จำเป็น หรือไม่เปลี่ยนความต้องการ  เป็นความจำเป็น บางทีเขาอาจทำให้ความต้องการน้อยลง เราต้องต่อสู้ในเรื่องนี้ด้วย เพราะว่ามันคือโลกแห่งการแข่งขัน ถ้าเราไมาสามารถสอนคนได้ในเรื่องนี้ มันก็ยากและอาจไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาได้...
ที่มาจาก การสนทนาธรรม แก่ มร. ลอเรนส์ื แวน เดน มิวเซนเบิร์ก นักหนังสือพิมพ์/นักเขียน ชาวเดนมาร์ก ณ วัดญาณเวศกวัน
เป็นเล่มเดียวกับ - พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ: การใช้หลักพุทธธรรมในการทำธุรกิจ
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๔๘
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BQ4570.B86 พ354
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง