พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม

... ด้วยการพัฒนาความเป็นมนุษย์ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างถูกต้อง คนที่พัฒนาดีแล้ว ก็จะเป็นส่วนร่วมที่รวมกำลังกันสร้างสรรค์สังคมให้เจริญงอกงาม เป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อโอกาสให้ทุกคนเจริญยิ่งขึ้นไปในการมีชีวิตที่ดีงาม และมีความเกษมสุข

    พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคมอย่างสัมพันธ์ควบคู่กันไป และเป็นปัจจัยต่อกัน โดยคำนึงถึง    ธรรมชาติแวดล้อมพร้อมไปด้วย ตามหลักการที่จัดวางไว้เป็นระบบอย่างครบถ้วนชัดเจน ...

ภาษาไทย
ที่มาจาก การประพันธ์ แก่ กระทรวงมหาดไทย เมื่อ กรกฎาคม ๒๕๔๐
ข้อมูลพัฒนาการ
  • การพิมพ์ครั้งแรก (กรกฎาคม ๒๕๔๐) จัดพิมพ์โดย กระทรวงมหาดไทย ในงานเฉลิมฉลองพระชนมายุ ครบ ๘๔ พรรษา ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
พิมพ์ครั้งแรกกรกฎาคม ๒๕๔๐
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๒ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๒
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BQ4570.S6
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง