พุทธศาสน์กับการแนะแนว

...จุดเริ่มต้นของการแนะแนวอยู่ที่ว่า มนุษย์ต้องการการแนะแนว เพราะมนุษย์นั้นยังช่วยตัวเองไม่ได้ เราจึงต้องช่วยให้เขาช่วยตัวเองได้ ทีนี้ คนนั้นช่วยตัวเองไม่ได้เพราะอะไร เราต้องหาเหตุแล้วไปแก้ที่ีเหตุนั้น...
...พอรับประสบการณ์เข้ามา พร้อมทั้งคุณสมบัติที่ปรากฎ มนุษย์ก็จะมีท่าทีที่ตอบสนอง ถ้าถูกใจ สบายใจ ก็ชอบใจ ถ้าไม่ถูกใจ ไม่สบายใจ ก็เกิดปฏิกืริยา คือไม่ชอบหรือเกลียด ทางพระเรียกว่า ถูกใจก็ยินดี ไม่ถูกใจ ก็ยินร้าย...
...การที่จะให้คนเราแก้ปัญหาด้วยปัญญาของตนเองได้ ก็ต้องมีกระบวนการที่จะสร้างปัญญา พร้อมกันกับการไปสร้างความเข้มแข็งในตัวบุคคล หากเข้มแข็งไม่พอ ก็จะหวนกลับไปหาสิ่งภายนอก มนุษย์โดยทั่วไปมักมีความเข้มแข็งไม่พอ เราอาจจะต้องประนีประนอมบ้าง แต่ต้องไม่ให้เสียกระบวนการ ไม่ยอมให้ผลเสีย หรือไม่ยอมให้เกิดความปั่นป่วนขึ้นกับกระบวนการพัฒนาตนเองของมนุษย์...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมเทศนา แก่ คณาจารย์ นักศึกษา ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว ณ ศาลาชื่นอารมณ์ วิทยาลัยครูสวนดุสิต เมื่อ ๒๖ กันยายน ๒๕๓๑
ข้อมูลพัฒนาการ
  • การพิมพ์ครั้งแรก (ธันวาคม ๒๕๓๒) มีการปรับปรุง-เพิ่มเติม จากคำบรรยายที่คัดลอกจากแถบบันทึกเสียง จัดพิมพ์โดย ภาควิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยครูสวนดุสิต สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ เพื่อเผยแพร่ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๓๒
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๒ (กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔) มีการปรับปรุง-เพิ่มเติม จัดพิมพ์โดย กองทุนวุฒิธรรม
พิมพ์ครั้งแรกธันวาคม ๒๕๓๒
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๕
ISBN974-7891-96-4, 974-88640-4-9
เลขหมู่BQ4570.E3
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง