ระลึกถึงความตาย และวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องต่อความตาย

...ในทางธรรมนั้นท่านกลับชอบพูดถึงความตาย ท่านไม่ชอบพูดถึงความเกิดที่คนทั้งหลายชอบหรือปรารถนา เพราะว่าความตายท่านพูดขึ้นมาแล้วก็เป็นเครื่องเตือนสติแก่มนุษย์ปุถุชนทั้งหลาย ให้ได้ความคิดในธรรมะ แม้ในโอกาสใดท่านจะพูดถึงความเกิดบ้าง ท่านก็จะพูดถึงในแง่ที่สัมพันธ์กับความตาย เป็นเครื่องเตือนสติเช่นเดียวกัน ...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมเทศนา แก่ คณะญาติมิตรของ คุณนายสุพรรณ เหมะชะญาติ
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งแรก (๒๕๒๘) ในบันทึกการสัมมนา เรื่อง "พระสงฆ์กับการประยุกต์ศาสนกิจให้สมสมัย" จัดพิมพ์โดย คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา
  • พิมพ์ครั้งที่ ๒ (๒๕๓๐) ในหนังสือ "คืนสู่ธรรมชาติ และมรณสติ : พุทธวิธีต้อนรับความตายด้วยสติและปัญญา" จัดพิมพ์โดย กลุ่มศึกษาและฏิบัติธรรม
  • "ระลึกถึงความตายและวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องต่อความตาย" มีเนื้อหาเดียวกับ เรื่อง "ธรรมดากถา หรือ วิธีปฏิบัติต่อความตาย (ธรรมดากถา)" ซึ่งพิมพ์รวมเล่มกับเรื่องอื่นๆ ในหนังสือ "มรณกถา" หรือ "มรณกถา : พระธรรมเทศนาเกี่ยวกับความตาย" ต่างกันเพียงการจัดย่อหน้า และหัวข้อย่อย รวมทั้งเนื้อหาเฉพาะงานที่แสดงในช่วงต้นเท่านั้น
  • พิมพ์ครั้งแรก (๒๕๓๙) แยกพิมพ์เป็นเล่มเดี่ยว ในชื่อ "ระลึกถึงความตายและวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องต่อความตาย" จัดพิมพ์โดย ธรรมสภา
  • พิมพ์ครั้งที่ ๖ (ตุลาคม ๒๕๔๓) มีการปรับปรุง-เพิ่มเติม  (ข้อมูลจากหนังสือ "มรณกถา" พิมพ์ครั้งที่ ๓ (สิงหาคม ๒๕๔๕) จัดพิมพ์โดย มูลนิธิพุทธธรรม)
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๓๙
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BQ5630.D4
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง