วาทะธรรมเพื่อประโยชน์สุขของพหุชน ของ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)

...ในโลกยุคนี้ เมื่อเด็กออกไปอยู่ในสังคม เขาจะได้พบเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกสบายมากมาย นี่เป็นด้านหนึ่ง แต่อีกด้านหนึ่ง ในเวลาเดียวกันนั้น สังคมที่เจริญด้วยเทคโนโลยี ก็มีความซับซ้อนที่ทุกคนจะต้องเข้มแข็ง สามารถเผชิญกับปัญหาต่างๆ ในรูปแบบที่หลากหลาย ถ้าเป็นเด็กมีแนวโน้มไปในทางอ่อนแอ เห็นแก่ความสะดวกสบาย เมื่อไปพบกับระบบสังคมที่ซับซ้อน เช่น เทคโนโลยีที่ช่วยให้สะดวกสบายนั้นก็ไม่ได้มาง่ายๆ เปล่าๆ แต่ต้องมีเงินหาซื้อ เป็นต้น เมื่อเผชิญกับระบบสังคมที่ซับซ้อนนี้ คนที่อ่อนแอก็สู้ไม่ได้ แล้วเด็กพวกนี้ก็จะมีปัญหา...

ภาษาไทย
ประเภทผู้อื่นเรียบเรียง
ข้อมูลพัฒนาการ
  • "วาทะธรรมเพื่อประโยชน์สุขของพหุชน ของ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)" เป็นการคัดสรร และรวบรวมวาทะธรรม ของพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) เพิ่มเติมจากหนังสือเล่มอื่นๆ ในปี ๒๕๔๕ พร้อมกับตั้งชื่อใหม่
  • หนังสือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน เพราะข้อคิดงานเขียนของ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) มีความทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ ทำให้ผู้อ่านเข้าใจธรรมชาติของโลก และของมนุษย์ และข้อความสำคัญ คือ มึความเมตตาเป็นพื้นฐาน โดยอาศัยความรู้จากพระไตรปิฎก ที่ท่านได้เรียนรู้ และเข้าใจอย่างลึกซึ้งเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ ทำให้คนที่ประสบปัญหาไร้ทางออก เมื่อได้อ่านก็จะเห็นแสงสว่าง และเกิดแรงบันดาลใจอยากเรียรู้เพิ่มมากขึ้น
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๔๖
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ ๒๕๔๖
ISBN974-90792-3-x
เลขหมู่BQ4055
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง