วิเคราะห์ ว. ชัยภัค กรณีวิเคราะห์พระเทพเวที (ป. อ. ปยุตฺโต)

ภาษาไทย
ประเภทผู้อื่นเขียนถึง
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๓๓
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ ๒๕๓๓
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BQ 4570 ก298ว
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง