สัมมาสมาธิ และสมาธิแบบพุทธ

"...คุณสมบัติ และประโยชน์ของสมาธิที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

  • ๑. สมาธิทำให้จิตใจแน่วแน่เกิดพลัง ซึ่งอาจนำไปใช้ในเรื่องของฤทธิ์ เรื่องของปาฏิหารย์เป็นพลังจิต
  • ๒. สมาธิทำให้จิตใส ทำให้มองอะไรชัดเจน เกื้อกูลต่อการใช้ปัญญา
  • ๓. สมาธิทำให้จิตใจสงบ ทำให้เกิดความสุข 
...เวลานี้สังคมมีปัญหาทางจิตใจมาก เพราะพิษภัยของวัตถุนิยม คนจึงหวังประโยชน์ข้อมี่่ ๓ จากสมาธิมาก ซึ่งยังไม่ใช่จุดหมายของพระพุทธศาสนา...

...ขอให้จำหลักการสำคัญของพระพุทศาสนาว่า ถ้าปฏิบัติธรรมอะไรแล้ว ทำให้เกิดความประมาทก็ผิด ถ้าปฏิบัติธรรมอะไรแล้ว ไม่ส่งผลให้ก้าวต่อไปในระบบแห่งกระบวนการของไตรสิกขา ไม่เคลื่อนสู่จุดหมายก็ผิด..."

ข้อมูลพัฒนาการ

 

  • "สัมมาสมาธิ และสมาธิแบบพุทธ" เป็นตอนใหญ่บทหนึ่งในหนังสือ "พุทธธรรม" คือ บทที่ ๒๑ องค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๓: หมวดสมาธิ ตอนใหญ่ที่นำมาแยกพิมพ์เป็นเล่มต่างหาก คือ ตอนว่าด้วย "สัมมาสมาธิ" โดยเนื้อหาเรื่อง "สมาธิแบบพุทธ" นี้ สอดคล้องกับเรื่อง "สัมมาสมาธิ" แต่อ่านเข้าใจได้ง่ายกว่า เป็นปาฐกถาที่แสดงแก่ญาติโยมทั่วไป ไม่เน้นวิชาการอย่างในเรื่องแรก เหมาะสำหรับผู้เริ่มสนใจปฏิบัติการอ่าน และทำความเข้าใจในเบื้องต้น เมื่อเข้าใจดีแล้วก็จะช่วยเสริมความเข้าใจในเรื่องแรกได้เป็นอย่างดี

 

พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๔๒
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๖
ISBN974-8415-85-6
เลขหมู่BQ5630.S16

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 2 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง