หลักสูตรและประมวลการสอนวิชาธรรม

ภาษาไทย
ประเภทสนทนา/เขียนร่วม
พิมพ์ครั้งแรกกรกฎาคม ๒๕๐๖
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ ๒๕๐๙
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BQ158 ห323
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง