Beyond Tolerance and Pleasure

ภาษาอังกฤษ
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๕
ข้อมูลพัฒนาการA message to be delivered by Thailand’s beloved Buddhist scholar, Most Venerable P. A. Payutto (Phra Dhammapitaka) in the first meeting of the World Council of Religious Leaders on 12th of June, 2002.
พิมพ์ครั้งแรกมิถุนายน ๒๕๔๕
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๕
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BQ4570.T6
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง