Good Evil and Beyond: Kamma in the Buddha's teaching

ภาษาอังกฤษ
แปลจาก พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ
Venerable Puriso Bhikkhu
ลิขสิทธิ์มูลนิธิพุทธธรรม
พิมพ์ครั้งแรกมกราคม ๒๕๓๖
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๓๘
ISBN974-575-262-2
เลขหมู่BQ4190

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง