Peace through Freedom and Happiness

ภาษาอังกฤษ
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ UNESCO HQ., Paris, France. เมื่อ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๗
พิมพ์ครั้งแรกยังไม่มีข้อมูล
พิมพ์ล่าสุดยังไม่มีข้อมูล
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง