พจนานุกรมศัพท์พระพุทธศาสนา ไทย-บาลี-อังกฤษ ฉบับนักศึกษา Students' Thai-Pali-English Dictionary of Buddhist Terms

ภาษาไทย-อังกฤษ
ที่มาจาก การประพันธ์ แก่ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อ ๒ มีนาคม ๒๕๐๖
พิมพ์ครั้งแรกยังไม่มีข้อมูล
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๒๙
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BQ130
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง