Nibbana: The Supreme Peace

ภาษาอังกฤษ
แปลจาก - พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ
ข้อมูลพัฒนาการ
  • "Nibbana: The Supreme Peace" เป็นงานแปลหนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ บทที่ ๖ (วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ นิพพาน: ประโยชน์สูงสุดที่ควรจะได้จากชีวิตนี้) โดย Mr. Robin Moore (former Suriyo Bhikkhu) ใช้เวลาแปลหลายปี
พิมพ์ครั้งแรกพฤษภาคม ๒๕๕๓
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ พฤษภาคม ๒๐๑๐
ISBN978-616-90544-1-2
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง