พัฒนาสังคมไทย ด้วยความรู้เข้าใจไตรภูมิ (Developing Thai Society with a Thorough Knowledge and Understanding the Three Planes) ((ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ ) (ฉบับ ๒ พากย์)

หากว่าจุดมุ่งหมายแห่งการหลุดพ้นจากไตรภูมิ ได้เคยเป็นอุดมคติของสังคมไทยในอดีต และหลักการต่างๆ เกี่ยวกับกรรมและไตรลักษณ์ได้เคยเป็นอุดมการณ์ที่คนไทยยึดถือกันสืบมา บัดนี้ แม้ว่าสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่างมากมาย แต่คติแห่งการหลุดพ้นจากไตรภูมิ (การพ้นจากอำนาจของอามิสและความยึดติดทุกรูปแบบ) พร้อมทั้งหลักกรรมและไตรลักษณ์ ก็ยังเป็นอุดมคติและอุดมการณ์ของสังคมไทยได้อย่างเหมาะสม สามารถนำมาใช้เป็นแนวนำทางในการพัฒนาสังคมโดยถูกทางและชอบธรรมได้

Granting that the ultimate goal of getting oneself out of the three planes of existence used to be an ideal of Thai society 9in the past, and the various principles of kamma and tilakkhanฺa used to be ideologies traditionally upheld by Thai people. At present although society has undergone tremendous changes, this ideal go getting oneself out of the three planes (freedom from the dominance of materialism or from the dominance of material allures and all forms of attachment) together with the principles of kamma and tilakkhana are still the suitable ideal and ideologies of Thai society, and can be utilized as guidelines for developing Thai society in a proper and righteous way.

ภาษาไทย-อังกฤษ (๒ พากย์)
ประเภทสนทนา/เขียนร่วม
แปลจาก พัฒนาสังคมไทย ด้วยความรู้เข้าใจไตรภูมิฯ
ศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ และศาสตราจารย์ ดร. สมศีล ฌานวังศะ เขียนบันทึกท้ายเล่มเป็นภาษาอังกฤษและแปลเป็นภาษาไทย (Translated by Prof. Dr. Pongsri Lekawatana, Endnotes in English with Thai translation by Prof. Dr. Somseen Chanawangsa)
พิมพ์ครั้งแรกมีนาคม ๒๕๕๖
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐
ISBN978-616-7053-28-8
เลขหมู่BQ1029.T5

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง