The Unheralded Value of the Vinaya

ภาษาอังกฤษ
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
แปลจาก - วินัย: เรื่องใหญ่กว่าที่คิด
พิมพ์ครั้งแรกธันวาคม ๒๕๕๙
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๓
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง