ธรรมของสมณศักดิ์

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ อุโบสถวัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
พิมพ์ครั้งแรก๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
ISBN978-616-7585-19-2
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง