ข้อคิดเพื่อชีวิตและสังคม

...กราบบุพการีผู้มีพระคุณ เกื้อกูลทำประโยชน์แต่ปฐม สร้างความดีให้คนชื่นชม มีปรารมภ์ผลใดให้ตอบแทน...

ภาษาไทย
ประเภทผู้อื่นเรียบเรียง
เรียบเรียงบางส่วนจาก ธรรมนิพนธ์หลายเรื่อง (มากกว่า ๑๐ เรื่อง)
ข้อมูลพัฒนาการ
  • หนังสือ "ข้อคิดเพื่อชีวิตและสังคม" เล่ม ๑ และ เล่ม ๒ พระครรชิต คุณวโร และคณะ ได้เลือกสรรรวบรวมปาฐกถาธรรมบรรยาย ที่เป็นข้อคิดคำนิพนธ์ จากหนังสือของ พระเดชพระคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) กว่า ๑๕๐ เล่ม ไว้เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุมหลักธรรมต่างๆ ที่สาธุชนทั่วไปสามารถนำไปศึกษาค้นคว้าได้โดยสะดวก และอย่างกว้างขวางลึกซึ้งยิ่งๆ ขึ้นไป
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๔๕
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘
ISBN974-93705-0-3
เลขหมู่BQ4190
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง