บวชเณร เห็นชีวิตแห่งการศึกษา สามเณรดี มีปัญญาสร้างสรรค์

การบวชที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระพุทธศาสนานั้นคืออย่างไร เราเรียกกันมาว่า "บวชเรียน" ไม่ว่าบวชพระหรือบวชเณร ก็คือเรียนนั่นแหละ เรียนก็คือศึกษา การบวชจึงเป็นการศึกษา...

การเรียนในที่นี้ เราเข้าใจความหมายได้กว้างขวางมาก เรียนก็คือศึกษา ศึกษาก็คือฝึกฝน แล้วก็ทำให้คุณสมบัติ ให้คุณลักษณะ ให้ความดีงาม ความสามารถอะไรต่างๆ เกิดมีขึ้นในตัวเรา ในชีวิตของเรา การเรียนจึงมีคำเรียกแยกออกไป เรียกว่า ศึกษา ฝึก หัด พัฒนา ได้ทั้งนั้น มีทั้งเรียนรู้ คือเรียนให้รู้ เข้าใจ และ เรียนทำ คือฝึกทำให้ได้ทำให้เป็น

พอเราฝึก เราก็พัฒนาตัวเรา เราฝึกอะไร เราก็ทำอันนั้น ได้อยางนั้น พอทำได้อย่างนั้น ตัวเราก็พัฒนาขึ้นไป คุณสมบัติต่างๆในตัว ก็เพิ่มพูนขึ้นมา นี่ก็คือพัฒนาชีวิต

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ภาสวิชญ์ (แบม) เพิ่มพิกุล ณ หนองน้อย จ.นครราชสีมา เมื่อ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐
พิมพ์ครั้งแรก๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
ISBN978-616-445-407-1
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง