ตอบคุณหมอ: ให้พระอาพาธก็สบาย แพทย์พยาบาลก็สุขใจ

ปัญหาผู้ทำงานรักษาพยาบาลปฏิบัติต่อพระ และปัญหาพระปฏิบัติตัวในการรับการรักษาพยาบาลนี้ ถ้ามองในแง่บุคคล ก็เป็นเรื่องนี่น่าเห็นใจทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายพระ ทั้งฝ่ายโยม ทำไมจึงเห็นใจทุกฝ่าย เพราะว่า (ไม่ต้องพูดถึงจิตใจหรือนิสัยดี-ร้ายของแต่ละบุคคล) อย่างน้อยทุกคนทุกฝ่ายอยู่กันในบรรยากาศมืดๆมัวๆ สลัวคลุมเคลือทำกันไปตามที่นึก คลุมเคลือไม่ค่อยแน่ใจพอให้ผ่านสถานการณ์นั้นๆ ไปทีหนึ่งๆที่จริง ควรเป็นเรื่องการจัดการในระบบงานให้ลงตัวชัดไป คือเป็นมาตรการทางสังคม ให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องรู้อยู่เป็นส่วนหนึ่งของวิธีปฏิบัติในการทำงานว่าสำหรับบุคคลประเภทนี้ ให้ปฏิบัติต่อเขาอย่างนี้ๆ และตัวเขาเองจะปฏิบัติอย่างนี้ๆ

ภาษาไทย
พิมพ์ครั้งแรกกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ISBN978-616-7053-49-3
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง