ปฏิสัมภิทา ๔ ที่ฉายแสงแห่งพุทธปัญญา

เมื่อได้ปฏิสัมภิทา คือปัญญาแตกฉานชุดนี้แล้ว ก็ขอให้นักเรียนเอามาใช้ในยุคข่าวสารข้อมูลนี้ เราจะรับมือกับข่าวสารข้อมูลได้อย่างดี และใช้ไอทีอย่างชาญฉลาด สามารถเป็นนาย ไม่ใช่เป็นลูกน้องของมัน แต่ถ้าเราไม่เก่งด้วยปัญญาแบบปฏิสัมภิทานี้ เราจะเป็นได้แค่ลูกน้อง และถ้าหนักหนา ก็จะกลายเป็นทาสของข้อมูลข่าวสาร เป็นเหยื่อของไอที เวลานี้ คนไทยเป็นเหยื่อของไอทีกันมาก ใช่ไหม? เป็นเหยื่ออย่างไร ก็ไปอธิบายกันเอง ตั้งแต่อัตถปฏิสัมภิทาก็ไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นเหยื่อ เป็นลูกน้อง หรือเป็นทาสของมัน ไม่เอาทั้งนั้น เราต้องเป็นนาย เป็นผู้ใช้มัน เอามันมาใช้งานให้สำเร็จประโยชน์ พร้อมไปกับการพัฒนาปัญญาของเรา ให้ก้าวไปในการที่จะมีปฏิสัมภิทา ๔ ข้อนี้ ถ้าทำได้อย่างนั้น นักเรียนก็จะเจริญก้าวหน้าแน่นอน การศึกษาเล่าเรียนก็สำเร็จผลสมความมุ่งหมาย โดยเป็นประโยชน์ทั้งแก่ชีวิต แก่สังคม แก่โลกนี้ ทั้งโลกมนุษย์ และโลกของธรรมชาติ

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ งานมงคลวารอายุ ๙๑ ปี ของคุถยายทอสี สวัสดิ์-ชูโต ณ โรงเรียนปัญญาประทีป เมื่อ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
พิมพ์ครั้งแรกมกราคม ๒๕๖๒
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง