ทำบุญพื้นฐาน คือ ทำหมู่บ้านให้รมณีย์

การทำบุญพื้นฐานนั้น เริ่มด้วยการสร้างสรรค์ชุมชนโดยเหล่าบุญกรช่วยกันจัดสรรถิ่นอาศัยที่อยู่ที่ทำการที่ทำกินให้เป็นถิ่นรมณีย์ ที่แต่ละคนมีชีวิตดีงามตั้งอยู่ในศีล และร่วมกันพัฒนาชุมชนให้เป็นที่คล่องสบายมั่นคงปลอดภัย อยู่ร่วมกันได้ผาสุกสวัสดี มีความสุขจริงที่ไม่ต้องพึ่งพิงอบายมุข พรักพร้อมพอแก่การที่จะเรียกว่า มีชีวิตงาม มีสังคมดี มีธรรมชาติเป็นรมณีย์

ภาษาไทย
พิมพ์ครั้งแรกพฤษภาคม ๒๕๖๒
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗
ISBN978-616-7053-50-9
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง