โพชฌงค์: พุทธวิธีเสริมสุขภาพ (The Seven Factors of Enlightenment A Buddhist Way of Enhancing) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)

โพชฌงค์ นี้เป็นหลักธรรมสำคัญหมวดหนึ่ง ญาติโยมหลายท่านรู้จักในชื่อที่เป็นบทสวดมนต์ เรียกว่าโพชฌงคปริตร และนับถือกันมาว่า เป็นพุทธมนต์สำหรับสวดสาธยาย เพื่อให้คนป่วยได้สดับรับฟังแล้วจะได้หายโรค

The seven factors of enlightenment comprise one of the Buddha's cardinal teachings. Many laypeople are familar with these qualities in the context of the protective chant known as the bojjhaṅgā Paritta. This chant is particularly revered as it is believed that by reciting it in the presence of someone who is sick, the person will be cured.

ภาษา
ประเภทสนทนา/เขียนร่วม
แปลจาก โพชฌงค์: พุทธวิธีเสริมสุขภาพ
Robin Moore
ลิขสิทธิ์© สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) Somdet Phra Buddhaghosacharya (P. A. Payutto) © 2020 - English Edition - Robin Moore
พิมพ์ครั้งแรกสิงหาคม ๒๕๖๓
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๖
ISBN974-697-068-2
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง