กฐินพระองค์เดียว

...วิหาเร เอโก วา ทฺเว วา ตโย วา จตฺตาโร วา ภิกฺขู วิหรนฺติ, ตตฺถ กถินจีวเร อุปฺปนฺเน อญฺญโต ปริเยสิตฺวา จตุวคฺคสงฺโฆ เอโก ปฏิคฺคาหโกติ ปญฺจนฺนํ ภิกฺขูนํ ปูรเณ สติ กถินํ อตฺถริตุํ ลภติ...

(ในวัด...มีภิกษุอยู่ ๑ หรือ ๒ หรือ ๓ หรือ ๔ รูป เมื่อมีจีวรกฐินเกิดขึ้นที่วัดนั้น หากภิกษุจากที่อื่นมารวม ให้ครบ ๕ รูป คือ เป็นสงฆ์จตุวรรคกับภิกษุผู้รับจีวรรูปหนึ่ง จึงกรานกฐินได้)

ภาษาไทย
ที่มาจาก การสนทนาธรรม แก่ คุณปัญญา ใช้บางยาง ณ จดหมายตอบ เมื่อ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓
พิมพ์ครั้งแรก๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๓
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕
ISBN978-616-572-555-2
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง