บุพการ ของ บูรพาจารย์ (วันบูรพาจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓)

ข้าพเจ้าเกิดในจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอศรีประจันต์ ตำบลดอนเจดีย์ จึงขอตักเตือนชาวสุพรรณด้วยกัน ให้รักษามรดกความดีของเลือดสุพรรณ ที่บรรพบุรุษยกให้ไว้ ถ้าจะทำการสิ่งใด ก็ขอให้ใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญให้รอบคอบแล้ว ตั้งจิตพยายามทำจริง กิจการที่ทำก็จะสำเร็จประโยชน์แก่ตน และประเทศชาติ

พระเทพคุณาธาร (ผล ชินฺปุตฺโต)

ภาษาไทย
พิมพ์ครั้งแรก๗ ตุลาคม ๒๕๖๓
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓
ISBN978-616-572-545-3
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง