ธรรมสำหรับชาวบ้าน Buddhism : A Layman's Guide to Life

ภาษาไทย-อังกฤษ
ที่มาจาก การประพันธ์ แก่ คณะผู้จัดทำหนังสืออนุสรณ์งานมอบประกาศนียบัตร โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อ ๑๒ มกราคม ๒๕๑๒
พิมพ์ครั้งแรก๑๒ มกราคม ๒๕๑๒
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๓
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง