จดหมายจากพระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ตอบ นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล

ภาษาไทย
ประเภทสนทนา/เขียนร่วม
อยู่ในหนังสือชื่อคำว่า "จิตวิญญาณ" ในร่างพรบ.สุขภาพแห่งชาติ มีผลกระทบต่อพระพุทธศาสนาในประเทศไทยอย่างไร?
พิมพ์ครั้งแรก๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๔
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง