อุดมศึกษา ที่โยงตลอดลงมาถึงฐาน

ภาษาไทย
ประเภทสนทนา/เขียนร่วม
อยู่ในหนังสือชื่อการประชุมปาฐกถา ชุด การศึกษาเพื่อสันติภาพ: พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ครั้งที่ 1 "พระพุทธศาสนากับการปฏิรูปการศึกษาไทย"
พิมพ์ครั้งแรก๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๔
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ ๒๕๔๔
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง