ข้อคิดเห็นต่อคุณลักษณะเด็กไทยในอนาคต

ภาษาไทย
ประเภทสนทนา/เขียนร่วม
อยู่ในหนังสือชื่อ"คลื่นสันติภาพ" ปาฐกถา ชุด การศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ครั้งที่ ๕ เรื่อง "เยาวชนกับการเรียนรู้ เพื่อสร้างสุขและสันติภาพ"
พิมพ์ครั้งแรกธันวาคม ๒๕๔๘
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๘
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่1513-6329
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง